header banner
Default

Web sitelerinin kısaltmaları ne anlama gelir?


  • Haberler
  • İpucu
  • İnternet adreslerinde görülen kısaltmalar ne anlama gelir

İnternet adreslerinde görülen kısaltmalar ne anlama gelir

Giriş:

İnternet adreslerinde görülen kısaltmalar ne anlama gelir

İnternet adreslerinde görülen kısaltmalar ne anlama gelir

gov: Hükümet kurumları (ingilizce "government" kelimesinden)

edu: Eğitim kurumları (ingilizce "education" kelimesinden)

org: Ticari olmayan kuruluşlar (ingilizce "organization" kelimesinden)

com: Ticari kuruluşlar (ingilizce "company" kelimesinden)

mil: Askeri kurumlar (ingilizce "military" kelimesinden)

net: Servis sunucular (ingilizce "network" kelimesinden)

ac: Akademik kuruluşlar (ingilizce "academic" kelimesinden)

int: Uluslararası kuruluşlar (ingilizce "international" kelimesinden)

ftp: FTP arşiv sitesi (ingilizce "File Transfer Protocol"den)

www: World Wide Web (bazen bunun yerine "web" de kullanılabilir)

gov.tr: Türk hükümet kurumları

edu.tr: Türk eğitim kurumları

org.tr: Türkiye'deki ticari olmayan kuruluşlar

com.tr: Türkiye'deki ticari kuruluşlar

mil.tr: Türkiye'deki askeri kuruluşlar

net.tr: Türkiye'deki servis sunucular

gen.tr: Herhangi bir şarta ve kısıtlamaya bağlı olmayan alan adları

nom.tr: Kişisel alan adlarıdır, sadece o ismin sahibi olan kişi alabilir

Sources


Article information

Author: Danielle Peters

Last Updated: 1703389442

Views: 1132

Rating: 4.1 / 5 (33 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Danielle Peters

Birthday: 1949-10-24

Address: 5546 Myers Harbors, New Robert, MN 96171

Phone: +4159287432836352

Job: Real Estate Agent

Hobby: Gardening, Cooking, Chocolate Making, Baking, Reading, Astronomy, Fishing

Introduction: My name is Danielle Peters, I am a unyielding, risk-taking, resolute, Gifted, clever, Determined, forthright person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.